OCHKOVSKAYA, Marina, Lomonosov Moscow State University, Russian Federation